Taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir sąlygos

Pateikta informacija ir teisės priklauso internetiniam puslapiui pasirinksodyba.lt ar atitinkamiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie skelbiami sodybų skelbimų puslapiuose.

Pasirinksodyba.lt tinklalapyje pateikiama Lietuvoje esančių sodybos nuomos paslaugų teikėjų informacija, lankytojų komentarai ir kitokia informacija, kurią mums pateikė fiziniai ir juridiniai asmenys.

Lankydamiesi pasirinksodyba.lt tinklalapyje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiuo atsakomybės ribojimo tekstu, jį supratote ir sutinkate jo laikytis.

Daugiausiai pasirinksodyba.lt tinklalapyje esančios informacijos yra gaunama iš asmenų pageidaujančių patalpinti informaciją apie savo teikiamas paslaugas. Taigi tinklapyje, informacija yra pateikiama tokia, kokią pateikė sodybos nuomos paslaugos savininkas (nedarome jokių pataisymų išskyrus jeigu tai būtų gramatikos ar akivaizdi stiliaus klaida). pasirinksodyba.lt negarantuoja informacijos, susijusios su sodybų paslaugų teikėjų nuotraukomis, turtu, patogumų sąrašais, taip pat kitų paslaugų aprašymais, pateiktais šioje svetainėje, tikslumo ir neprisiima atsakomybės už jos netikslumą. pasirinksodyba.lt svetainėje pateikiami apgyvendinimo paslaugų įvertinimai tėra bendros gairės, ir pasirinksodyba.lt negarantuoja įvertinimų tikslumo.

Pasirinksodyba.lt nėra atsakingi už sodybų nuomos paslaugų teikėjų veiksmus, klaidas, neveikimą, pareiškimus, garantijas, pažeidimus ar aplaidumą, taip pat už minėtų veiksmų sukeltus asmenų sužalojimus, mirtį, žalą turtui arba kitus nuostolius ar išlaidas. pasirinksodyba.lt nėra atsakingi ir negrąžins pinigų dėl bet kokio vėlavimo, atšaukimo streiko atvejais arba susidarius nenugalimos jėgos aplinkybėms, jeigu visos šios aplinkybės nebus tiesiogiai pavaldžios pasirinksodyba.lt. pasirinksodyba.lt nesuteikia jokių garantijų ar įsipareigojimų, aiškiai išreikštų ar numanomų, dėl bet kokios šiame tinklalapyje pateiktos informacijos (įskaitant, bet neapsiribojant tokios informacijos savalaikiškumu, aktualumu, tikslumu, išsamumu ar tinkamumu konkrečiam tikslui) ir nėra atsakingas už šios informacijos panaudojimą. pasirinksodyba.lt neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, turėtas išlaidas ar negautas pajamas, susijusiais su šiame tinklalapyje esančios informacijos naudojimu. Puslapyje esančią ar per jį atsisiųstą informaciją Jūs naudojate savo paties nuožiūra ir rizika pasirinksodyba.lt užtikrina, kad tinklalapis veiks nuolat, kad jame esantys trūkumai ir (ar) defektai bus nedelsiant šalinami.